Lớp   THƯƠNG  NGHIỆP   Khóa  KC   ( 1985-1986 )  :

 1. Lê Văn Bảo
 2. Nguyễn Thị Tuyết Đào
 3. Phạm Thanh Bình
 4. Thái Hồ Hải
 5. Nguyễn Lan Hương
 6. Vương Quốc Kiên
 7. Nguyễn Thị Ngọc Lan
 8. Phạm Công Minh
 9. Hồ Sĩ Phước Quang
 10. Trương Minh Râu
 11. Phạm Hùng Thái
 12. Nguyễn Văn Tiến
 13. Lê Văn Tịnh
 14. Lê Văn Phúc
 15. Huỳnh Xuân Nương
 16. Hồ Ngọc Minh

Cộng danh sách  Lớp  Thương Nghiệp  Khóa  KC   (TNkC)  có  mười sáu  (16)   sinh viên  .