Lớp  THỐNG-KÊ  TỔNG-HỢP  Khóa  KB  ( 1982-1983 )  :

 1. Hà Văn Chỉnh
 2. Trần Bá Nam
 3. Huỳnh Văn Thuận
 4. Hồ Quang Vinh
 5. Nguyễn Thu Uyên
 6. Huỳnh Tấn Dĩnh
 7. Trần Ngọc Linh
 8. Vũ Văn Đễ
 9. Huỳnh Văn Tươi
 10. Nguyễn   Lâm
 11. Trần Văn Bình
 12. Trần Đình Vạn
 13. Lê Hà Vị Quốc
 14. Bùi Đăng Cường
 15. Nguyễn Văn Ký
 16. Cao Minh Lễ
 17. Võ Kỳ Trung
 18. Ngô Văn Tòng
 19. Đỗ Minh Quân
 20. Nguyễn Trường Thọ
 21. Nguyễn Hà Bình
 22. Hoàng Nhật Lệ

Cộng danh sách  Lớp Thống Kê Tổng Hợp Khoá KB  (TKTHkB)  có hai mươi hai  (22)  sinh viên .