Lớp   THỐNG   KÊ    Khóa   KC    ( 1985-1986 )  :

 1. Nguyễn Thế Hùng
 2. Nguyễn Đình Giao
 3. Trần Văn Trọng
 4. Nguyễn Bửu Tiến
 5. Dương Tiến Dũng
 6. Trần Hậu Hữu
 7. Trương Kim Thúy
 8. Đặng Nhật Minh
 9. Quách Đại Hoàng
 10. Nguyễn Văn Đồng
 11. Nguyễn Văn Hùng
 12. Lê   Long
 13. Trần Bửu Trúc
 14. Lê Ngọc Cường
 15. Phạm Văn Đức
 16. Huỳnh Công Ảnh
 17. Hà Thanh Châu
 18. Nguyễn Mạnh Hùng
 19. Hoàng Trí Dũng
 20. Võ Việt Long
 21. Nguyễn Phát Triển

Cộng danh sách  Lớp  Thống  Kê   Khóa  KC   (TKkC)   có  hai mươi mốt  (21)   sinh viên .