Lớp  NÔNG  NGHIỆP  Khóa  KB  ( 1982-1983 )  :

 1. Nguyễn Ngọc Thu
 2. Lê Văn Anh
 3. Nguyễn Phùng Phước
 4. Trần Văn Thành
 5. Vũ Hương Kim
 6. Nguyễn Văn Nấp
 7. Huỳnh Ngọc Danh
 8. Huỳnh Kim Ngọc
 9. Trần Thị Kim Đính
 10. Trần Cảnh Lạc
 11. Đặng Hữu Thành
 12. Nguyễn Tùng Quân
 13. Nguyễn Diệu Hương
 14. Nguyễn Thị Thành
 15. Trương   Vinh
 16. Trần Văn Lương
 17. Trần Ngọc Anh Tuấn
 18. Đỗ Khắc Toàn
 19. Trần Hán Ký
 20. Đào Viết Hùng
 21. Huỳnh   Chước
 22. Nguyễn Ngọc Trúc
 23. Đào Tuyết Mai
 24. Huỳnh Kim Long
 25. Nguyễn Thị Mai Hương
 26. Nguyễn Thị Chinh
 27. Hoàng Thị Thanh Hương
 28. Đặng Thị Phương Hoan
 29. Nguyễn Thái Khương
 30. Phi Thị Huệ
 31. Trương Ngọc Cúc Huỳnh
 32. Trần Thanh Long
 33. Trương Đình Bình
 34. Nguyễn Văn Lan
 35. Nguyễn Thị Mai
 36. Lê Thạch Anh
 37. Nguyễn Thị Kim Hương
 38. Quách Tú Phan
 39. Nguyễn Trọng Hiếu
 40. Nguyễn Thị Bích Ngọc
 41. Nguyễn Tiến Bỗng

Cộng danh sách  Lớp  Nông Nghiệp  Khóa  KB  (NNkB)  có bốn mươi mốt  (41)  sinh viên  .