Lớp   NÔNG  NGHIỆP   Khoá    KA   ( 1977-1978 )  :

 1. Phạm Thanh Hà
 2. Nguyễn Quốc Định
 3. Trần Văn Hùng
 4. Nguyễn Văn Cắm
 5. Lý Văn Be
 6. Võ Minh Thắng
 7. Nguyễn Thị Nguyệt
 8. Âu Ngọc Trinh
 9. Trương Công Lễ
 10. Trần Đắc Toàn
 11. Lê Phước Thọ
 12. Võ Thị Tình
 13. Lê Trường Sơn
 14. Lữ Thị Lệ Hoa
 15. Trần Thị Chí Linh
 16. Tăng Quốc Huê
 17. Trịnh Quốc Thắng
 18. Tạ Thái Mẫn
 19. Hoàng   Tý
 20. Nguyễn Duy Tâm
 21. Ap Pa Do Lo Ismael
 22. Trịnh Lạc Nguyên
 23. Võ Thành Công
 24. Trần Võ Hùng Sơn
 25. Trần Tô Nữ
 26. Nguyễn Vĩnh Hùng
 27. Huỳnh Văn Nhường
 28. Lê Thị Hoàng Oanh
 29. Trần Phước Dũng
 30. Lê Văn Hùng
 31. Lê Minh Trung
 32. Lâm Thu Sương
 33. Hồ Thị Vân

Cộng danh sách Lớp  Nông  Nghiệp  Khoá  KA   (NNkA)  có  ba mươi ba  (33)  sinh viên .