Lớp  KẾ  TOÁN  Khóa   KB  ( 1982-1983 )  :

 1. Ngô Quang Đức
 2. Nguyễn Thị Ngọc Sơn
 3. Nguyễn Hòa Hưng
 4. Trần Công Đãnh
 5. Cao Bá Dũng
 6. Nguyễn Anh Tuấn
 7. Hoàng Nhật Hùng
 8. Lê Ánh Tuyết
 9. Lương Văn Cầu
 10. Nguyễn Thị Kim Chi
 11. Nguyễn   Viện
 12. Nguyễn Thọ Hưng
 13. Lê Văn Thanh
 14. Đặng Khánh Hòa
 15. Huỳnh Thị Thu Cúc
 16. Đỗ Ngọc Nhạc
 17. Nguyễn Văn Đông
 18. Nguyễn Thị Lộc
 19. Lê Thị Thu Nga
 20. Hoàng Thị Nga
 21. Dương Xuân Tuấn
 22. Hà Xuân Cảnh
 23. Nguyễn Thị Phụng
 24. Tôn Nữ Như Tuệ
 25. Lưu   Phước       *
 26. Nguyễn Hùng Vĩ
 27. Bùi Công Danh
 28. Phan Tấn Huyện
 29. Lê Trung Châu
 30. Nguyễn Văn Tuấn
 31. Đào Bá Lộc
 32. Bùi Xuân Tràng
 33. Lý Thị Ngọc Mai
 34. Trương Ngọc Cúc
 35. Đỗ Quang Trị
 36. Lâm Hoàng Sơn
 37. Thái Đức Dũng
 38. Đinh Tấn Liêm
 39. Trần Nam Hải
 40. Lê Huyền Trang
 41. Lâm Thanh Nguyên
 42. Trần Văn Nghĩa
 43. Hoàng Văn Tự
 44. Nguyễn Văn Ba
 45. Nguyễn Thị Nga
 46. Võ Ngươn Tánh
 47. Phan Thị Thúy Hồng
 48. Phan Thị Vinh Hồng
 49. Kiều Thị Sơn
 50. Nguyễn Thị Tuyết Mai
 51. Nguyễn   Công
 52. Huỳnh Xuân Thu
 53. Phạm Thị Hà

Cộng danh sách  Lớp  Kế  Toán  Khóa  KB  (KTkB)  có  năm mươi ba  (53)  sinh viên  .