Lớp  KẾ  HOẠCH   Khóa  KB  ( 1982-1983 )  :

 1. Nguyễn Châu Tuấn
 2. Phạm Đông Hải
 3. Phan Thị Nguyệt Diêu
 4. Nguyễn Thị Vân
 5. Nguyễn Thị Thanh Thủy
 6. Nguyễn   Cả
 7. Nguyễn Thị Thanh Bình
 8. Phan Xuân Hồng
 9. Đặng Anh Tuấn
 10. Nguyễn Duy Hòa
 11. Vương Hoàng Bạch
 12. La Thiếu Bình
 13. Ngô Đình Đào
 14. Dương Xuân Định
 15. Thái Thị Liêng
 16. Phạm Văn Hạnh
 17. Nguyễn Hiếu Nghĩa
 18. Nguyễn Văn Chánh
 19. Nguyễn Thanh Cai
 20. Lý Trọng Hiệp
 21. Trần Viết Danh
 22. Hà Thiếu Huynh
 23. Cao Cự Độ
 24. Nguyễn Nho Tình
 25. Hoàng   Hà
 26. Trần Thị Cam
 27. Ngô Quốc Bửu
 28. Trần Thu Dũng
 29. Hoàng Văn Sơn
 30. Lê Văn Thạch
 31. Nguyễn Thị Tuyết Lan
 32. Trần Cẩm Thúy
 33. Huỳnh Văn Trai
 34. Nguyễn Minh Thảo
 35. Lê Hữu Hiền
 36. Đinh Thị Chính
 37. Bạch Ngọc Ngà
 38. Vũ Ngọc Anh
 39. Nguyễn Thị Minh Hà
 40. Vũ Nguyệt Bảo
 41. Trịnh Thiên Tùng
 42. Đỗ Đình Phô

Cộng danh sách  Lớp  Kế Hoạch  Khoá  KB  (KHkB)  có bốn mươi hai  (42)  sinh viên  .