Lớp   CÔNG  NGHIỆP   Khóa  KC  ( 1985-1986 )  :

 1. Nguyễn Ngọc Cường
 2. Phạm Thị Hạnh
 3. Trương Bách Hân
 4. Nguyễn Kim Huỳnh
 5. Lý Hùng Thanh
 6. Phạm Thị Nhọc Thư
 7. Nguyễn Kim Thủy
 8. Nguyễn Hữu Triều
 9. Lê Văn Trung
 10. Đặng Viết Tuấn
 11. Thái Văn Trượng
 12. Trần Đình Phương
 13. Ên Thị Minh Phượng
 14. Vũ Trung Vinh

Cộng danh sách  Lớp Công Nghiệp Khoá  KC  (CNkC)  có  mười bốn  (14)  sinh viên .